Студентське самоврядування


Студентська рада – це круто!


Студентське самоврядування розглядається як умова реалізації творчої активності і самостійності студентів, як реальна форма студентської демократії з відповідними правами, можливостями і відповідальністю та засіб соціально–правового самозахисту.

 Навіщо нам потрібно студентське самоврядування?

Де, як не в цій структурі можна не тільки розкрити, а й розвинути власні можливості, організаторські здібності, отримати досвід  громадської діяльності та багато чого іншого!


    Cтруктура студентської ради

СКЛАД CТУДРАДИ:

Зал Євген 

Голова студради

Кірязін Ілля 

Заступник голови

Колотуцкая Анастасія 

Правовий центр

Вороніна Марія

Керівник культмасового і креативного відділу 

Оніщенко Вероніка

Керівник освітнього відділу 

Кочетова Вікторія

Культмасовий і креативний відділ


Голубова Анастасія

Інфо-центр

Кудімова Ліза

Центр знання

Савченко Ангеліна

Центр науки

Ксеніта Ганна

Центр спорту

                  ПОЛОЖЕННЯ ПРО  СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

      В МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМІ

  Ухвалено  Конференцією  студентів МЕМТ

Протокол № 1 від 11.09.2013р.

               1. Загальні положення

             1.1. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» та Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 15.11.2007 р. №1010. 

           1.2. Положення    регламентує    порядок    створення   і функціонування студентського  самоврядування  у  Маріупольському електромеханічному технікумі (далі - Технікум).

            1.3.  Студентське  самоврядування у Технікумі є гарантованим  державою  правом  студентів самостійно або через  представницькі  органи  вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

           1.4. Органом студентського самоврядування Технікуму  є Студентська рада  Технікуму, , яка сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

         1.5. У Студентській раді  Технікуму  беруть участь студенти, які навчаються у Технікумі К (далі – Студенти). Кожний  Студент  має  право  обирати  й  бути  обраним  до  Студентської ради  Технікуму.

          1.6. Студентська рада створюється   на добровільних   виборних  засадах  за  ініціативою  Студентів  і  є складовою громадського самоврядування Технікуму.

           1.7. У своїй  діяльності  Студентська рада керується:             - законодавством України;                       - рішеннями    Міністерства освіти і науки України;          рішеннями Державної податкової служби України;  - Статутом  Технікуму;      - Положенням про орган студентського самоврядування.

   1.8. Перелік повноважень Студентської ради  визначається Положенням про орган студентського самоврядування (далі – Положення) й   узгоджується   з адміністрацією Технікуму.

      1.9. Студентська рада може співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями,  діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

     1.10. Адміністрація Технікуму   зобов'язана створювати   умови   для   забезпечення   діяльності  та  розвитку Студентської ради  Технікуму.

      1.11. Відповідно   до   Закону   України   «Про   вищу  освіту» представники Студентської ради мають  право  брати  участь  у роботі  колегіальних  органів  Технікуму.

            2. Мета і завдання Студентської ради Технікуму

2.1. Метою Студентської ради Технікуму є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

2.2. Основними завданнями Студентської ради є: - захист прав та інтересів Студентів;

- забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;           - сприяння  навчальній,  науковій   та   творчій   діяльності Студентів;  - сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів; - співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів; - сприяння  формуванню у студентів  патріотичних почуттів, поваги до України, а також почуттів національної свідомості; - забезпечення участі у вирішені питань міжнародного обміну студентами.

         3. Структура та організація роботи Студентської ради Технікуму

3.1. Свою діяльність Студентська рада  здійснює на рівні Технікуму, академічної групи.

3.2. Вищим органом студентської ради є  Конференція студентів Технікуму (далі – Конференція).

3.3. Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції повідомляється не пізніше ніж за 10 днів до її проведення.

              3.4. Конференція:

- ухвалює та вносить зміни до Положення про орган студентської ради самоврядування в Технікумі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання  виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність Студентськ ради;

- формує і затверджує склад Студентської ради та обирає його голову (заступників), визначає термін їх повноважень;

- визначає порядок обрання  представників  зі складу Студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування Технікуму;

- не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови Студентської ради і виносить ухвалу щодо його діяльності;

- розглядає інші найважливіші  питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями Студентської ради.

3.5. Делегати на Конференцію обираються академічними групами за квотою: 1 делегат від 10 студентів групи, але не менше одного делегата від академічної групи.

3.6. Делегати обираються на зборах групи, які веде староста групи. Кожний делегат, зареєстрований комісією Студентської ради, має один голос при голосуванні.

3.7. Конференція є правомочною за наявності двох третин делегатів, обраних академічними групами Технікуму.

          3.8. Конференція Студентів скликається не рідше одного разу на рік.    Позачергова Конференція скликається на вимогу  10 % Студентів Технікуму або адміністрації Технікуму.

3.9. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення Конференції  шляхом подачі письмової заяви на ім’я голови Студентської ради Технікуму.

          3.10. Очолює роботу Студентської ради голова Студентської ради Технікуму.

          3.11.   Голова Студентської ради: - організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради Технікуму; - може брати  участь у роботі колегіальних та дорадчих органів Технікуму; - раз на  рік звітує перед Педагогічною радою Коледжу про діяльність Студентської ради; - подає адміністрації  пропозиції щодо відзначення та заохочення Студентів, що активно працюють у Студентській раді або беруть активну участь у його заходах; - делегує свої повноваження заступнику; - забезпечує організацію та проведення Конференції Студентів; - має право отримувати від адміністрації Технікуму інформацію, необхідну для здійснення діяльності Студентської ради.

          3.12. Діючий голова Студентської ради Технікуму приймає пропозиції щодо претендентів на посаду голови Студентської ради не раніше ніж за два місяці і не пізніше ніж за сім днів до дня проведення виборів.

3.13. Кандидат на посаду голови Студентської ради має відповідати наступним вимогам: - відсутність стягнень; - відсутність пропусків занять без поважної причини; - активна участь у громадському  та культурному житті Технікуму; - активна участь у роботі Студентської ради.

3.14. Голова Студентської ради  Технікум  вносить кандидатуру претендента на розгляд Конференції для голосування.

          3.15. Вибори голови Студентської ради проводяться прямим  голосуванням в один тур. Обраним головою Студентської ради вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.        

            3.16. При Студентській раді створені комісії за напрямами роботи:

- комісія  навчально-виховної роботи; - комісія культурно-масової  роботи; - комісія міжвузівських зв’язків та зв’язків із громадськістю; - комісія спортивно-оздоровчої роботи та трудової дисципліни; - Прес-центр; - комісія волонтерського руху; - комісія  захисту прав студентів.

       3.20. Комісія навчально-виховної роботи:

- організовує роботу та індивідуальні бесіди зі студентами, які не проявляють бажання до навчання та порушують загальні етичні норми; - вносить свої пропозиції до адміністрації щодо підвищення ефективності навчального процесу; - забезпечує вирішення на рівні адміністрації  питань конфліктного характеру між студентами та викладачами; - організовує профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі; - співпрацює з психологом технікуму.

       3.21. Комісія  культурно-масової роботи :

- проводить заходи з метою заохочення Студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі; - бере активну участь в організації загальних заходів культурно-масового характеру; - вносить свої пропозиції адміністрації  технікуму щодо створення, скасування або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при технікумі; - співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи; - організовує подорожі та екскурсії; - організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі відомих людей; - організовує конференції, круглі столи та інші заходи (лотереї, дискотеки тощо) та святкування державних і міжнародних свят; - організовує  проведення рекламних кампаній.

      3.22. Комісія міжвузівських зв’язків та зв’язків із громадськістю повинна:

- сприяти та налагоджувати і підтримувати зв'язки з іншими вузами (як приватними, так і державними); - інформувати Студентську раду про конференції, спортивні змагання, культурні заходи, підтримувати їх організацію, домовляючись про участь у них студентів  Технікуму; - знаходити  та доводити до відома Студентської ради інформацію про студентські та молодіжні організації; 

      3.23. Комісія спортивно-оздоровчої роботи та трудової дисципліни  здійснює:

- організацію та участь у спортивних змаганнях; - пропаганду здорового способу життя; - контроль за відпрацюванням Студентами третього трудового семестру;  - контролює трудову дисципліну Студентів та вносить пропозиції щодо викорінення порушень дисципліни..

      3.24. Прес-центр студради здійснює: - своєчасне надання інформації на інформаційні дошки Студентської ради; - підготовку оголошень  як інформаційного так і рекламного характеру; - поширення інформації про діяльність Студентської ради серед Студентів; - підготовку та поширення статей, сюжетів, репортажів про діяльність Студентської ї ради серед ЗМІ; - співпрацює з усіма членами Студентської ради та допомагає їм у вирішенні завдань, пов'язаних з набором, друком, скануванням та пошуком інформації в мережі Internet.

      3.26. Засідання Студентської ради  проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на ньому присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

       3.27. Засідання Студентської ради веде голова або,  за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

     3.28. Рішення Студентської ради в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації Технікуму.      

 1.     Права й обов'язки Студентської ради 

     4.1. Студентська рада має право: - отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; - звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації  та органів студентського самоврядування стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо порушених питань; - вести конструктивний діалог з адміністрацією   щодо дій посадових осіб, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів; -  делегувати представників  до обласної студентської ради при Донецькій  обласній державній адміністрації; - співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та координувати з ними свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру; - погоджувати пропозиції адміністрації  щодо:

а) відрахування осіб, які навчались у Технікумі та їх поновлення на      навчання;

б) переведення осіб, які навчались за державним замовленням, на навчання відповідно до укладених угод з фізичними та юридичними особами;

в) переведення осіб, які навчались відповідно до угод, укладених з  фізичними та юридичними особами, на навчання за державним замовленням

    4.2. Студентська рада зобов’язана: - забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків; - організовувати дозвілля студентів; - допомагати адміністрації  організовувати студентський колектив    на навчання;  - сприяти розвитку та вдосконаленню Студентської ради; - звітувати перед Студентами про свою діяльність; - впроваджувати власну діяльність у межах чинного законодавства, виконувати вимоги Статуту Коледжу, Правила внутрішнього розпорядку Коледжу,  даного Положення; - узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про орган студентського самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та дорадчих органів Технікуму.

 5. Права і обов’язки  адміністрації щодо взаємодії зі  Студентською радою

             5.1. Адміністрація та інші посадові особи  мають право:

- отримувати інформацію про діяльність Студентської ради (плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність); - скликати позачергову Конференцію студентів у випадках недотримання Студентською радою Статуту та Правил внутрішнього розпорядку, Положення про орган студентського самоврядування; - брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що  проводить Студентська рада (Конференціях, засіданнях Студентської ради.

            5.2. Адміністрація та інші посадові особи   зобов’язані:

- всебічно сприяти  створенню  належних  умов  для  діяльності Студентської ради;  надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, матеріальну та інші види підтримки для розвитку Студентської ради Технікуму; - інформувати Студентську раду про рішення, що стосуються життєдіяльності студентів.

            5.3. Погоджувати із Студентською радою рішення  щодо:

- відрахування студентів та поновлення на навчання осіб, які навчались у Технікумі;

- переведення на навчання відповідно до укладених угод з фізичними та юридичними особами студентів, які навчались за державним замовленням;

- переведення на навчання за державним замовленням студентів, які навчались відповідно до контрактів, укладених з фізичними та юридичними особами.

 6.  Забезпечення діяльності Студентської ради

        6.1. Фінансування  діяльності Студентської ради здійснюється за рахунок:

- цільових коштів Технікуму, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування згідно з чинним законодавством; - спонсорських коштів; - добровільних пожертвувань. 

7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до даного Положення

 7.1. Дане Положення діє з дня його затвердження Зборами студентського колективу Технікуму.

 7.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу   після ухвалення Конференцією.

 7.3. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення можуть вносити:

- голова Студентської ради; - збори дійсних членів Студентської ради;  - делегати Конференції; - адміністрація Технікуму.

7.4. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення вносяться у письмовому вигляді на ім’я голови Студентської ради  Технікуму не пізніше як за одну  добу до початку Конференції.